خبرگزاری‌ها

پوشش خبری

2020
پوشش خبری ÍRÁN:CI از تلویزیون

(پوشش خبری رویدادهای جشنواره ÍRÁN:CI از ساعت ۸:۵۰ آغاز می‌شود)

2019
2018
2017